Estatuts

ESTATUTS DE L’ENTITAT SOCIETAT CORAL «LA VIOLETA CENTELLENCA»

Aquests Estatuts són els aprovats en l’Assemblea Extraordinària del 12 de Març del 1979.El Govern Civil de la provincià va aprovar aquests Estatuts amb data 9 de juliol de 1979 i van ésser inscrits en el Registre provincial d’Associacions, Secció 1A amb el n.° 227.

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI, DURACIÓ, I ÀMBIT TERRITORIAL D’ACCIÓ

Secció Primera Denominació

Article ler: Sota la denominació de Societat Coral «LA VIOLETA CENTELLENCA», hi ha constituïda a la Vila de Centelles, una associació de caràcter cultural i recreatiu, fundada l’any 1892 i inscrita en el Govern Civil de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que preveu la Llei d’Associacions del 24 de Desembre del 1964.

Secció Segona Finalitats

Article 2on: La Societat té com a finalitat la promoció cultural i recreativa, constituint la seva tasca essencial el foment del cant entre els seus associats, a més a més d’altres manifestacions culturals i socials que dignifiquin, com a Societat Claveriana, l’obra del Mestre Josep Anselm Clavé, i estarà afiliada a la Il·lustre Federació de Cors de Clavé.

Article 3er: La Societat tindrà caràcter totalment apolític i queden prohibides, a dins de la mateixa, qualsevol tipus de discussions i activitats que es contradiguin amb aquesta norma.

Article 4rt: La Societat disposarà d’un saló-cafè i de les dependències necessàries per a la realització dels seus fins que seran ampliats d’acord amb les necessitats i disponibilitats de la Societat.

Article 5è: Queden prohibits els jocs que no estiguin autoritzats per la llei, fent-se responsables els infractors d’aquest article davant les autoritats competents.

Article 6è: Com a Societat cultural i recreativa s’organitzaran les activitats pròpies com a tal, amb la finalitat de tenir cura i millorar el nivell cultural dels seus associats, i en l’aspecte recreatiu es celebraran balls i altres espectacles, als que quedarà prohibida l’entrada als menors d’edat, si s’escau, d’acord amb les disposicions legals vigents.

Per a la celebració de tots els actes que ho requereixin, i seguint la legalitat vigent, es compliran les normes governatives d’obligada observança.

Article 7è: Assistiran únicament a les funcions o espectacles que organitzi la Societat, els socis i beneficiaris, i persones prèviament convidades.

Serà lliure l’entrada al saló-cafè, sempre que els concurrents respectin les normes d’aquests Estatuts o Reglament interior que es dicti.

Article 8è: Un cop conegudes aquestes normes pels socis o invitats que hi hagin en qualsevol dels salons de la Societat, s’amonestarà per tres vegades als infractors dels articles del Reglament, proce-dint-se a l’expulsió de la Societat o del local, segons correspongui, d’aquells que no fessin cas de les advertències. La mateixa determinació es prendrà envers els que fessin propaganda derrotista contra la Societat.

Secció Tercera Duració, domicili i àmbit territorial d’acció

Article 9è: La Societat té el seu domicili a la Vila de Centelles, i al seu local propietat de la mateixa, al carrer Josep Anselm Clavé, n.° 1. La seva duració serà indefinida i l’àmbit territorial de la seva acció serà provincial

CAPÍTOL II DE L’ADMINISTRACIÓ I GOVERN DE LA SOCIETAT

Article 10è: La Societat estarà regida i administrada per:

a)           El President.

b)          La Junta Directiva.

c)           L’Assemblea General.

Secció Primera Del President

Article llè: El President ostentarà la representació legal de la Societat, actuarà en nom seu i executarà els acords presos per l’Assemblea General de Socis i per la Junta Directiva.

Article 12è: Correspondrà al President, a més a més de les funcions representatives i executives assenyalades en l’article precedent, les següents:

a)           Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i presidir les Assemblees Generals.

b)          Dirigir i mantenir l’ordre en les sessions i fora d’elles.

c)           Obrir, aixecar i suspendre sessions.

d)          Complir i fer complir els presents Estatuts i els acords presos per l’Assemblea General de Socis i per la Junta Directiva.

e)           Prendre totes les mesures que estimi oportunes pel millor govern, règim i administració de la Societat, d’acord amb els presents Estatuts i amb els acords vàlidament presos per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

f)            Autoritzar amb la seva signatura tota la documentació de la Societat.

Article 13è: En els casos de vacant, enfermetat o absència, el President serà substituït pel Vice-Pre-sident l.er o, si falta aquest, pel Vice-President 2.on.

Article 14è: El President podrà presidir o intervenir en les reunions parcials de les Seccions o Comissions que es creïn amb vot diriment o de qualitat.

Secció Segona De la Junta Directiva

Article 15è: La Junta Directiva estarà formada per un President, un Vice-President l.er, un Vice-President 2.on, un Secretari, un Vice-Secretari, un Tresorer, un Comptador i sis Vocals.

Els membres de la Junta Directiva representaran a les diverses seccions que hi hagin constituïdes a l’Entitat.

Article 16è: La Junta Directiva serà nomenada per l’Assemblea General Ordinària, que es celebrarà durant el mes de Febrer de cada any.

Per ser escollit membre de la Junta Directiva, es requerirà la qualitat de soci, i el nomenat, si per qualsevulla causa perdés aquesta condició, cessarà automàticament en el càrrec.

Article 17è: La Junta Directiva podrà nomenar, si ho estima convenient, una Junta Consultiva formada per socis, antics Ex-Presidents, Socis Honoraris o Protectors, la tasca de la qual serà la d’assessorar a la Junta Directiva en tots aquells assumptes en que siguin consultats.

Aquesta Junta Consultiva podrà estar formada per un President i cinc vocals.

Article 18è: Els socis directius exerciran el seu mandat per quatre anys.

La Junta Directiva serà renovada parcialment cada dos anys, cessant en la primera renovació la meitat sencera dels seus membres components.

Article 19è: En la renovació dels Directius que hagin de cessar per expiració del seu mandat, s’observaran les següents normes:

a)           Abans de la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea General de Socis, les diferents seccions en actiu, dins de la Societat, proposaran a tres canditats entre els seus components, perquè per l’Assemblea General abans esmentada, s’elegeixi a un d’ells que formarà part de la Junta Directiva, com a representant de la seva Secció corresponent.

b)          Si no hi han Seccions suficients per arribar al nombre de càrrecs Directius a renovar, la Junta Directiva formularà les propostes de terna pel seu compte, triant als canditats entre els socis de l’Entitat que reuneixin les millors condicions d’idoneïtat, prestigi i esperit claverià per a ocupar càrrecs a dintre de la Junta.

Article 20è: Els membres de la Junta Directiva es repartiran, i per majoria absoluta de vots, els càrrecs assenyalats en l’article 16 dels presents Estatuts.

Article 21è: Si es produeix durant l’any alguna baixa a la Junta, es procedirà immediatament a una nova elecció parcial seguint el mateix tràmit establert per a la renovació parcial dels Directius. Si la vacant és d’un dels membres subjectes a l’elecció, que no representi a cap Secció, continuarà la vacant fins a la celebració de l’Assemblea General de Socis, on es proveirà juntament amb la meitat de la Junta que s’ha de renovar.

Article 22è: Són competència de la Junta Directiva:

a)           Resoldre, sobre l’admissió de nous socis.

b)          Portar la gestió econòmica de la Societat.

c)           Convocar les Assemblees Generals.

d)          Cobrir provisionalment les vacants que es produeixin en els càrrecs.

e)           Nomenar i separar el personal, si n’hi hagués, fixe i eventual.

f) Exercir en general totes les altres funcions Administratives i gestió, Culturals, Socials i Recreatives.

Article 23è: La Junta Directiva designarà per pròpia iniciativa les Seccions o Comissions més convenients pel bon desenvolupament de la seva tasca, com: Comissió de Comptes, Comissió de Cultura, Comissió de Festes i Balls, Comissió d’obres i conservació del Patrimoni, etc.

Cada Comissió estarà formada per tres o més membres de la Junta i la seva missió especifica estarà subjecte als treballs encarregats per a la seva realització, amb la possibilitat d’establir per a cada una, les facultats i atribucions més convenients, havent-se de reunir, almenys, un cop cada mes.

Article 24è: La Junta Directiva es reunirà per convocatòria del seu President i, almenys, un cop al mes.

Article 25è: La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda a la primera convocatòria quan assisteixin la meitat mes un dels seus components; els acords es prendran per majoria dels directius presents a la reunió i, en cas d’empat, serà decissiu el vot del President.

De cada reunió s’extendrà l’acta corresponent on s’expressarà la data de la reunió, els assistents a la mateixa, els assumptes tractats segons l’Ordre del dia i els acords presos. Les actes seran signades per tots els assistents i es portaran en el llibre d’Actes de la Societat.

Article 26è: Són atribucions del Secretari:

a)           Assistir i redactar les Actes de totes les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals.

b)          Portar les Actes de les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals als llibres Oficials i tenir-ne custòdia sota la seva responsabilitat.

c)           Certificar tots els acords de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals amb el visat de la Presidència.

d)          Portar i custodiar el llibre Registre i el fitxer dels associats.

e)           Portar la correspondència i tota la documentació de la Societat.

f)           Despatxar amb el President els assumptes acordats per la Junta Directiva.

g)           Complir totes les altres obligacions que siguin pròpies de la seva missió.

Article 27è: En els casos de vacant, enfermetat o absència, el Secretari sera substituït pel Vice-Secretari.

Article 28è: Són funcions del Tresorer:

a)           Custodiar els fons de la Societat.

b)          Realitzar els pagaments i cobraments que corresponguin als fons de la Societat, abstenint-se de realitzar cap ingrés o pagament dc qualsevol classe sense que sigui prèviament intervingut i aprovat amb la seva signatura pel President i pel Comptador.

c)           Conservar i custodiar tots els justificants de cobrament i pagament.

d)          Formular anualment, amb la intervenció de la Comissió Censora de Comptes , un estat de comptes dels ingressos i pagaments de la Societat.

Article 29è: Són funcions del Comptador:

a)           Extendre els documents de càrrec i data, anotant-los prèviament en el llibre corresponent.

b)          Intervenir i aprovar amb la seva signatura els cobraments i pagaments.

c)           Portar els llibres de comptabilitat, així com el compte i la raó, tant dels ingressos com dels pagaments.

d)          Examinar i requisitar les factures i tota classe de documents que siguin motiu de pagament amb càrrec a la Societat.

Article 30è: Els Vocals s’encarregaran de la missió especifica que els hi encarregui la Junta Directiva i supliran, per ordre seva, al Vice-President 1.er o 2on, al Vice-Secretari, Tresorer, Comptador, en els casos de vacant, absència o enfermetat.

Article 31è: La Junta Directiva estarà facultada per nomenar, si ho estimés convenient, un Conserge que ostentarà la Direcció de tot el personal que treballi a la Societat.

El Conserge és el dependent principal de la Junta Directiva i el seu representant immediat en tot el que es refereix a l’ordre intern de la Societat.

Tant els socis com els dependents i qualsevulla persona que es trobi a dins del local de la Societat, estan obligats a complir tot el que el Conserge, en nom de la Junta Directiva i d’acord amb els articles d’aquests Estatuts, ordeni.

Secció Tercera De l’Assemblea General

Article 32è: L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Societat i està integrada per tots els socis.

Article 33è: Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari un cop a l’any, precisament per tot el mes de Febrer, per a censurar la gestió social i aprovar, si s’escau, el compte d’ingressos i despeses, i amb caràcter extraordinari sempre que la Junta Directiva ho consideri necessari o quan ho sol·licitin per escrit quinze o més socis.

Article 34è: Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, seran convocades per la Junta Directiva.

Les convocatòries es publicaran al tauló d’anuncis del domicili de la Societat i es notificaran per escrit individualment a cadascun dels associats; faran constar la data, hora i lloc de la reunió i tots els assumptes a tractar i aniran signades pel President o pel membre de la Junta Directiva que exerceixi les seves funcions. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea

General, hi hauran d’haver, almenys, quinze dies, podent-se, així mateix, fer constar la data en la que, si s’escaigués, es reuniria l’Assemblea General en segona convocatòria, sense que entre les dues reunions hi hagi un plaç inferior a vint-i-quatre hores; en el supòsit de que no s’hagués previst en l’anunci la data de la segona convocatòria, aquesta s’haurà de fer amb vuit dies d’antel·lació a la data de la reunió.

Seran President i Secretari de les Assemblees Generals els socis que ocupin aquests càrrecs a la Junta Directiva, i, a falta d’aquests, els socis que estatutàriament els substitueixin.

Article 35è: Les Assemblees Generals tant Ordinàries com Extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan assisteixin a la mateixa, presents o representats, la majoria dels socis, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre dels associats concurrents.

Article 36è: Els acords es prendran sempre per majoria absoluta de vots. Això no obstant, serà necessari en qualsevol cas, el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats, prenent en Assemblea General Extraordinària, per a la disposició o alienació de béns, modificacions Estatutàries i dissolució de la Societat, així com per a l’adopció de qualsevol altre acord sobre les matèries contingudes en l’article 10è apartat 3.er del Decret del 20 de Maig del 1965, pel que es dicten normes complementàries de la Llei d’Associacions del 24 de Desembre del 1964.

Cada soci tindrà dret a un vot. Els socis podran fer-se representar en les Assemblees Generals per mitjà d’un altre soci, havent-se de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Assemblea.

De cada Assemblea General s’aixecarà la corresponent Acta on s’hi expressarà la data de la mateixa, llista de socis assistents, assumptes tractats i, si s’escau, acords presos. Totes les Actes seran inscrites pel Secretari en el llibre reglamentari que tindrà sota la seva custòdia i seran sotascrites pel President i el Secretari de la Societat.

Article 37è: Qualsevol acord de modificació dels Estatuts s’haurà de prendre de conformitat amb el que estableix l’article anterior, seguint en el seu cas els posteriors tràmits establerts pels articles 3er i 5è de la Llei d’Associacions del 24 de Desembre del 1964.

CAPÍTOL III DE LES SECCIONS

Article 38è: Pel bon compliment de les seves finalitats, tant culturals com recreatives, es constituiran a dintre de la Societat les Seccions que siguin més convenients.

Essent el seu principal objectiu el fomentar el cant entre els seus associats, la Junta Directiva donarà prioritat a l’assoliment d’aquest, dedicant tots els mitjans que estiguin al seu abast pel manteniment de la Coral, tant sigui de veus soles o coral mixte, i també de Coral Infantil.

Procurarà contractar els serveis d’un Mestre competent, assignant-li per aquest fi la remuneració convinguda.

Es podran formar altres Seccions afins als principis de la Societat com són: Secció de Música, Secció Sardanista, Secció d’Escacs, Secció de Billar, Secció Excursionista, i altres.

Article 39è: Per a constituir una nova Secció a dins de la Societat, i sempre que s’adapti a les finalitats d’aquest Reglament, s’haurà de sol·licitar per escrit per part de quinze socis com a mínim, que es comprometeren a formar part activa de la mateixa.        r

Article 40è: Cada Secció tindrà un Delegat, que ensems formarà part de la Junta Directiva i que tindrà a càrrec seu l’organització de les activitats de la mateixa, i servirà d’enllaç entre la Secció que representi i la Junta Directiva.

Article 41è: Cada Secció podrà tenir, si ho creu oportú, una Comissió Assessora presidida pel Delegat.

Article 42è: Les Seccions que per les seves activitats percebessin donatius, subvencions o ingressos, tindran una caixa especial que es nodrirà del tant per cent de les mateixes que la Junta Directiva acordi segons cada cas i, les que no tinguin manera pròpia de recaptar fons, la Junta Directiva acordarà igualment les subvencions necessàries perquè puguin tenir una Caixa especial, els fons de la qual, serveixin per a mantenir el bon desenvolupament de la Secció.

Article 43è: Per a formar part d’alguna de les Seccions, n’hi haurà prou amb ser soci de la Societat i actuar personalment a dins de la mateixa, així com soHicitar-ho al Delegat que ho comunicarà als components de la Secció.

Cada soci podrà formar part de les Seccions que més li convinguin, sempre que demostri en les seves actuacions una bona disposició i adaptació a la mateixa.

Article 44è: Cada Secció podrà tenir un nom especial que serà escollit per majoria dels seus components, prèvia conformitat de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV DELS SOCIS

Article 45è: Són socis d’aquesta Entitat tots els que en formaven part en la data de constitució d’aquesta Entitat i els ingressats posteriorment com a socis de nombre i protectors.

Article 46è: L’ingrés de nous socis es regula per les següents normes:

a)           Tenir més de 18 anys.

b)          Haver observat i observar bona conducta.

c)           Ser proposat per dos socis i admès per la Junta Directiva.

Tota proposta d’admissió d’un nou soci s’exposa rà en el tauló d’anuncis de la Societat durant vuit dies. plaç durant el que els altres socis podran formular les reclamacions que creguin convenients, amb expressió del seu fonament; expirat aquest plaç i a la vista, si s’escau, de les reclamacions formulades, la Junta Directiva acordarà l’admissió o no del soci proposat.

Article 47è: Els socis es classificaran en tres classes: socis individuals actius, socis protectors i socis honoraris.

Els socis individuals actius disfrutaran personalment dels beneficis de la Societat.

El soci que arribi a l’edat de seixanta anys, quedarà exent del pagament de la quota assenyalada i, en el cas de manifestar el seu desig de seguir pagant, passarà a ser soci protector, amb els mateixos drets que el soci actiu.

Els socis Honoraris seran nomenats o proposats per la Junta Directiva, en mèrit de les seves qualitats demostrades en benefici de la Societat. A cada soci honorari li serà entregat un títol que així ho acrediti.

Article 48è: Són obligacions dels socis:

a)           Complir fidelment les disposicions dels presents Estatuts, els acords de l’Assemblea General i els de la Junta Directiva.

b)          Acceptar i servir amb diligència els càrrecs directius pels que hagin sigut anomenats.

c)           Assistir als actes als que hagin sigut convocats.

d)          Satisfer les quotes socials.

Article 49è: Són drets dels associats:

a)           Disfrutar de les activitats socials de la Societat.

b)          Assistir als actes organitzats per la Societat.

c)           Exercir tots els drets concedits per aquests Estatuts o per la Llei.

Article 50è: La qualitat de soci es perd per les següents causes:

a)           Per renúncia voluntària.

b)          Per expulsió acordada per la Junta Directiva. Seran causes d’expulsió: Haver deixat de pagar durant sis mesos consecutius la quota assignada; Observar mala conducta o realitzar actes contraris a les Lleis o als presents Estatuts, o que s’oposin a la moral o bons costums, o perjudiquin, desprestigïin el lema i l’obra Claveriana, o desacreditin a la Societat.

Abans de procedir a l’expulsió per impagament de les quotes corresponents a sis mesos consecutius, la Junta Directiva exposarà la proposta en el tauló d’anuncis de la Societat per a tot un plaç de quinze dies, al terme dels quals, si no s’hagués procedit al pagament de les quotes degudes pel soci interessat, s’acordarà sense cap més tràmit la baixa proposada.

La baixa d’un soci portarà implícita la pèrdua de tots els seus drets en la Societat. Els socis que havent sigut baixa, desitgessin tornar a ingressar a la Societat, hauran de seguir tots els tràmits que per a l’admissió s’estableixen en els presents Estatuts i estaran obligats a satisfer altra vegada els drets d’entrada si hi fossin; el soci que hagués sigut expulsat per impagament de les quotes, no podrà tornar a ingressar sense haver prèviament liquidat el seu deute amb la Societat.

Article 51è: Durant el temps en que un soci estigui complint les seves obligacions militars o bé es trobi malalt de gravetat que el privi del treball, quedarà exempt del pagament de la quota, conservant, no obstant, tots els drets inherents a la condició de soci.

Article 52è: Pel Secretari de la Societat es portarà un llibre Registre i un fitxer de socis en els que constarà els seus noms, cognoms, fotografia, professió, domicili i especificació d’aquells que exerceixin en la Societat càrrecs d’Administració, govern o representació. El llibre registre d’Associats expressarà també les dates d’alta i baixa, i de les preses de possessió i cessament en els esmentats càrrecs.

Article 53è: En cas de mort d’algun dels socis, la Junta Directiva designarà sempre a una Comissió perquè assisteixi a l’enterrament i, si ho estimés oportú, el pagament de les despeses de cera i corona de flors.

CAPÍTOL V DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I ACTUACIONS

Article 54è: Els acords i actuacions de la Societat que siguin contraris als Estatuts podran ser impugna ts pels socis, dintre del plaç de quaranta dies a partir de la data d’adopció dels mateixos, instant la seva anul·lació i la suspensió preventiva en el seu cas o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establerts en la Llei d’Enjudiciament Civil.

CAPÍTOL VI DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 55è: El patrimoni d’aquesta Associació s’estima en la quantitat de CENT ONZE MIL VUIT-CENTES NORANTA-CINC PESSETES, segons valoració feta l’any 1967.

Article 56è: Les despeses de la Societat són ateses mitjançant els ingressos que per actes culturals i recreatius s’obtinguin del cobrament de les quotes dels seus associats.

L’Assemblea General reunida amb caràcter ordinari o extraordinari, prèvia convocatòria de forma reglamentària, fixarà per majoria absoluta de vots aquestes quotes d’entrada, mensuals o trimestrals que hagi de percebre dels seus associats.

Article 57è: Els límits del pressupost anual queden fixats a les vint-i-quatre mil pessetes.

Article 58è: Totes les operacions de caràcter econòmic es registraran en els llibres de comptabilitat en els que hi figuraran els ingressos i les despeses especificant la quantitat aproximada que destina cada secció que estigui en actiu, pel seu bon desenvolupament, als fins culturals, socials i recreatius, segons la seva denominació.

També formularà un estat de comptes de l’exercici anterior que posarà de manifest a tots els associats, enviant una còpia d’aquest pressupost i comptes al Govern Civil de la Província, dintre dels cinc dies posteriors a la seva aprovació per l’Assemblea General Ordinària.

CAPÍTOL VII DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 60è: La Societat es dissoldrà per les causes previstes en la Llei reguladora i altres disposicions complementàries dictades per a la seva aplicació, i per acord pres per les dues terceres parts dels socis presents o representats en l’Assemblea reunida amb caràcter extraordinari.

Article 61è: En cas de dissolució, la Junta Directiva actuarà de Comissió liquidadora.

D’arribar a la seva dissolució, tots els béns d’aquesta Societat i previ acord pres per la majoria dels seus associats, passaran com a dipòsit a l’Ajuntament de Centelles, per a ser entregats novament a persones o Societat que la substitueixi, sempre que sigui constituïda amb la mateixa finalitat que la Societat dissolta, i tant aviat estigui organitzada i estiguin els seus Estatuts legalitzats per l’Autoritat competent. El remanent en metàl·lic i el gènere susceptible de deteriorament, passaran a fins benèfics de la localitat.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 62è: Un cop aprovada la present modificació estatutària per l’Excm. Sr. Governador Civil de la Província de Barcelona, s’entregaran dos exemplars d’aquests nous Estatuts al Magnífic Sr. Batlle de Centelles, perquè els arxivi a la Secretaria Municipal.

Article 63è: Tot el que no estigui previst en els presents Estatuts, es regirà per les disposicions en la Llei d’Associacions del 24 de Desembre del 1964 i altres disposicions complementàries i posteriors que es declaren de preferent aplicació.Aquests Estatuts són els aprovats en l’Assemblea Extraordinària del 12 de Març del 1979.El Govern Civil de la provincià va aprovar aquests Estatuts amb data 9 de juliol de 1979 i van ésser inscrits en el Registre provincial d’Associacions, Secció 1A amb el n.° 227.

Contact to us